Civil
Legal /Civil

Defensa dels drets civils i solució als problemes que es puguin trobar en la seva vida privada o professional.

 

Reclamacions judicials i extrajudicials sobre obligacions de fer o no fer. Danys i perjudicis per responsabilitat civil contractual i extracontractual: accidents de trànsit, responsabilitat sanitària, responsabilitat decennal, etc.

 

Successions testades o intestades.

 

• Redacció de contractes. Seguiment de les seves incidències.

 

• Gestió de fundacions i associacions. Funcions de secretaria de juntes i patronats.

• Procediments judicials de separació, divorci i modificacions de mesures, tant contenciosos com de mutu acord.

 

• Procediments sobre la capacitat de les persones i filiació, amb accions d’impugnació i reclamació de paternitat o de filiació.

 

• Oferim assistència legal en casos de protecció de menors.

 

• Assistim en les execucions hipotecàries.

Imagen de seguimiento