Per a Pimes
Financer /Per a empreses

La complexitat de l'entorn que afronten les empreses avui dia obliga a una unitat especialitzada que les entengui i pugui assessorar d'una forma més directa.


Una unitat que aporti assessorament empresarial integral que agrupi el control financer, la implantació de quadres de control de la tresoreria, que donin un diagnòstic clar per tal d'establir mesures correctores, i un seguiment continuat. Un servei que abarca assessorament en matèries auxiliars com ara l'estructuració de capital, l'estratègia industrial i serveis en relació amb fusions i adquisicions.

Control financer i de gestió.
 
• Recerca de les millors condicions assessorant en la negociació bancària.
 
Suport financer a l'emprenedor: pla de negoci i model econòmic i financer.
 
• Assessorament en la recerca de finançament: bancari, públic (subvencions), privat, etc.
 
• Diagnòstics empresarials i plans de sanejament.
 
Plans de viabilitat econòmics, financers i estratègics.

Imagen de seguimiento