Fiscal
Legal /Fiscal i Procediment Tributari

Assessorament en matèria fiscal i tributària i defensa dels drets dels nostres clients davant l’Administració.

 

• Assessorament en matèria fiscal en tots els impostos i en la resolució de consultes en matèria tributària.

 

• Procediments de gestió, recaptació i procediments sancionadors davant els organismes de l’Agència Tributària estatal, autonòmica i local, i dels Tribunals de Justícia.

 

• Planificació en matèria fiscal patrimonial, amb especial atenció a l’empresa familiar.

 

Auditories fiscals i comptables.

Tancament fiscal: Impost de societats i comptes anuals.


Declaracions de la renda i compliment d’obligacions tributàries periòdiques.


Impost de successions, de donacions i de no residents.


Comptabilitat de societats patrimonials o hòldings.


Informes econòmics i financers.

Imagen de seguimiento