Legal inmobiliari
Legal /Immobiliari

Servei especialitzat en patrimoni immobiliari, amb una visió global: contractual, fiscal, financera i processal.

Operacions immobiliàries (declaracions d’obra nova, divisió horitzontal, segregacions i agrupacions, compravendes, permutes, arres, etc.).

 

Contractes entre promotors, contractistes, subcontractistes, i en tot el procés de construcció.

 

Estatuts de comunitats de propietaris i reglaments de règim interior.

 

Arrendaments de finques.

 

 

• Drets de propietaris i/o llogaters. Procediments de desnonament per manca de pagament, extinció de termini o excepció de pròrroga, resolucions contractuals i reclamacions de quantitat.

 

• Terceries de domini o de millor dret, accions reivindicatòries o possessòries, art. 41 LH i precaris, retractes.

 

• Accions derivades de la Llei de propietat horitzontal (impugnacions d’acords comunitaris, danys a elements privatius, reclamacions de quantitat).

 

Divisió judicial de patrimonis i divisió de béns comuns.

Imagen de seguimiento