Processal
Legal /Processal

Defensa i actuació en totes les instàncies judicials o arbitrals, en els ordres civils, mercantils o administratius.

 

• Contenciosos en l’àmbit del món comercial. Jutjats ordinaris i Tribunals Arbitrals. Reclamació judicial o extrajudicial de deutes.

 

Drets de propietaris i/o llogaters. Procediments de desnonament per manca de pagament, extinció de termini o excepció de pròrroga, resolucions contractuals i reclamacions de quantitat.

 

Procediments de gestió, recaptació i procediments sancionadors davant els organismes de l’Agència Tributària estatal, autonòmica i local, i davant els Tribunals de Justícia. 

 

• Assistència lletrada davant la Sindicatura i el Tribunal de Cuentas.

 

Terceries de domini o de millor dret, accions reivindicatòries o possessòries, art. 41 LH i precaris, retractes.

 

Llei de propietat horitzontal (impugnacions d’acords comunitaris, danys a elements privatius per elements comuns, reclamacions de quantitat).

 

• Divisió judicial de patrimonis i divisió de béns comuns.

Imagen de seguimiento